La globalització afecta la política educativa de multiples maneres. Entre els diversos efectes que es poden identificar, la globalització incorpora nous problemes en les agendes de política educativa al mateix temps que altera la capacitat de l’Estat per a repondre a aquests problemes de manera autònoma. La globalització també transforma la mateixa formulació de la política educativa i els sistemes de regulació i finançament de l’educació, alhora que modifica els actors i les escales de decisió d’aquestes polítiques. La globalització és doncs un terreny multi-escalar per a la producció de la política educativa. En aquest àmbit, fortament marcat per relacions de poder en el terreny polític i econòmic, poden observar-se tendències específiques de política educativa, com són les reformes dirigides a la augmentar la competitivitat o l’estalvi econòmic, o la presència d’actor polítics que tenen la capacitat d’organitzar-se i operar de forma transnacional. En tot cas, la globalització no només altera el contingut i la naturalesa de la política educativa, sinó fins i tot la manera en que pensem i fem recerca en educació. Aquesta línia de recerca es planteja qüestions com les següents:

1. Quina és la naturelesa de la relació entre la globalització i els processos de canvi educatiu? Quins són els efectes directe, indirectes i col•laterals de la globalització sobre l’educació? Quines són les implicacions teòriques, epistemològiques I metodològiques de la globalització per a l’anàlisi de les polítiques educatives?

2. Qui i com es constitueix l’agenda global en educació? Quin és el paper dels actors internacionals en aquest àmbit, incloent el Banc Mundial, UNESCO, la OCDE, l’Organització mundial del Comerç (OMC), les xarxes transnacionals de la societat civil o els donants?

3. Fins a quin punt s’estenen de manera efectiva les polítiques educatives globals i els accords globals en educació? Per què són adoptats pels Estats? Quins són els elements que medien i les institucions que afecten la traducció i la recontextualització de les polítiques educatives globals en contextos concrets?

Catalan